Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας συμμετέχει στη δράση “Ανάπτυξη εφαρμογής για την μετατροπή της Νοηματικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών” η οποία χρηματοδοτείται από την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” .

Εταίροι του προγράμματος είναι:

  • Η MLS Πληροφορική (MLS)
  • Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΚΕΝΓ)
  • Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
  • Το Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών