Αρχική » Λεξικό » Λεξικό: Αριθμοί (έως και 99)

Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

Κατηγορία: Αριθμοί (έως και 99)

 

Λέξεις κατηγορίας:

Αριθμός

Ένα – 1

Δύο – 2

Τρία – 3

Τέσσερα – 4

Πέντε – 5

Έξι – 6

Επτά – 7

Οχτώ – 8

Εννιά – 9

Δέκα – 10

Έντεκα – 11

Δώδεκα – 12

Δεκατρία – 13

Δεκατέσσερα – 14

Δεκαπέντε – 15

Δεκαέξι – 16

Δεκαεπτά – 17

Δεκαοχτώ – 18

Δεκαεννιά – 19

Είκοσι – 20

Είκοσι δύο – 22

Τριάντα – 30

Τριάντα τρία – 33

Σαράντα – 40

Σαράντα τέσσερα – 44

Πενήντα – 50

Πενήντα πέντε – 55

Εξήντα – 60

Εξήντα έξι – 66

Εβδομήντα – 70

Εβδομήντα επτά – 77

Ογδόντα – 80

Ογδόντα οχτώ – 88

Ενενήντα – 90

Ενενήντα εννιά – 99