Αρχική » Λεξικό: Αριθμοί (από 100 και πάνω)

Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

 

Κατηγορία: Αριθμοί (από 100 και πάνω)

 

Λέξεις κατηγορίας:

Εκατό – 100

Διακόσια – 200

Τριακόσια – 300

Τετρακόσια – 400

Πεντακόσια – 500

Εξακόσια – 600

Επτακόσια – 700

Οχτακόσια – 800

Εννιακόσια – 900

Χίλια – 1000

Δύο χιλιάδες – 2000

Τρεις χιλιάδες – 3000

Τέσσερις χιλιάδες – 4000

Πέντε χιλιάδες – 5000

Έξι χιλιάδες – 6000

Επτά χιλιάδες – 7000

Οκτώ χιλιάδες – 8000

Εννιά χιλιάδες – 9000

Δέκα χιλιάδες – 10.000

Είκοσι χιλιάδες – 20.000

Τριάντα χιλιάδες – 30.000

Σαράντα χιλιάδες – 40.000

Πενήντα χιλιάδες – 50.000

Εξήντα χιλιάδες – 60.000

Εβδομήντα χιλιάδες – 70.000

Ογδόντα χιλιάδες – 80.000

Ενενήντα χιλιάδες – 90.000

Εκατό χιλιάδες – 100.000

Διακόσιες χιλιάδες – 200.000

Τριακόσιες χιλιάδες – 300.000

Τετρακόσιες χιλιάδες – 400.000

Πεντακόσιες χιλιάδες – 500.000

Εξακόσιες χιλιάδες – 600.000

Επτακόσιες χιλιάδες – 700.000

Οχτακόσιες χιλιάδες – 800.000

Εννιακόσιες χιλιάδες – 900.000

Ένα εκατομμύριο – 1.000.000

Ένα δις – 1.000.000.000